Programa de fomento da cultura emprendedora Aposta por Tí Aposta polo Teu Barrio

Departamento que executa: Oficina de Promoción Económica

Obxectivo Temático: OT 9

Descrición da operación:

Posta en marcha dun conxunto de actividades destinadas a traballar as competencias emprendedoras, mellorando a identificación e lanzamento de novos proxectos empresariais, acercando a cultura empresarial e as competencias clave para o emprendimento aos seguientes colectivos:

  • Mulleres
  • Persoas en situación de risco de exclusión social
  • Xuventude
  • Poboación de barrios periféricos e zona rural do Concello

A operación contribuirá á consecución das metas da Estrategia DUSI de Santiago de Compostela na OT9 e a promoción da inclusión social, fomentando mercados laborais inclusivos mediante unha estratexia de intervención integral que empodere aos colectivos con maiores dificultades de acceso ao emprendemento, ao tempo que se promove a rexeneración económica e social dos barrios de Compostela mediante o fomento dunha estrutura económica máis integradora e sostible.

Orzamento: 464.997,37 € (FEDER 80% CONCELLO 20%)

Calendario:

Data prevista de inicio: Xaneiro de 2018

Data prevista de finalización: Setembro de 2023

Estado de situación

- Aprobación da selección da operación dentro da Estratexia DUSI por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de marzo de 2018

-  Con data 21 de novembro de 2022, adxudicouse o lote 1 do "Estudo sobre a memoria do barrio" e o lote 2 do servizo "Análise da madurez comercial dos barrios de Compostela e das dificultades individuais de acceso ao emprendemento entre colectivos máis sensibles" no marco da EDUSI "Revive Santiago" cofinanciada nun 80% polo FEDER. O primeiro á USC que presentou unha oferta económica de 13.310 euros; e o segundo á empresa Business Factory SL, que presentou a mellor oferta económica, por importe de 35.304,17 euros.