Plan Municipal de Igualdade

Departamento que executa: Departamento de Igualdade

Obxectivo Temático: 9 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Descrición da operación: Implementación de parte das actividades previstas no Plan Municipal de Igualdade. O deseño do IV Plan Municipal de Igualdade parte e ten como base as necesidades das mulleres compostelás e da sociedade en xeral. A tal efecto tívo en conta o estudo realizado en 2015 de diagnose das desigualdades de xénero, xa que nel recóllese unha radiografía actualizada das carencias, barreiras e tamén das demandas que se manifestan entre as compostelás. A partir do traballo de diagnose, o IV Plan Municipal de Igualdade recolle os obxectivos de cambio social que resultan prioritarios e estratéxicos, as actuacións concretas necesarias, a identificación dos indicadores de seguimento e as persoas responsables, así como o deseño dun cronograma de actuación que orienta a política municipal na promoción da igualdade.

As actividades previstas determináronse en base ás cinco áreas Estratéxicas definidas no Plan Municipal de Igualdade: Mulleres, empregabilidade e condicións laborais; Benestar, saúde e calidade de vida; Cultura, tempo de lecer e deporte; Empoderamento, participación e asociacionismo; Liderado institucional e aplicación do maistreaming de xénero na administración municipal.

Orzamento: 100.000 €

Calendario:

Data prevista de inicio: Setembro 2017 

Data prevista de finalización: Decembro 2018

Estado de situación:

- Aprobación da selección da operación dentro da Estratexia DUSI por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de agosto de 2017.

- 2017: Acción formativa "A calidade na xestión pública. Enfoques e estratexias para a igualdade", dirixida ao persoal do Concello.