Infraestrutura TIC para Administración Electrónica e Innovación

Departamento que executa: Servizo de Informática.

Obxectivo Temático: 2 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.

Descrición da operación: A operación consiste na dotación da infraestrutura tecnolóxica necesaria para a posta en marcha da plataforma de administración electrónica e outros servizos relacionados, como é a infraestrutura de datos abertos e o portal web.

A operación materializaráse nas seguintes intervencións:

  • Portal Web Municipal.
  • Infraestrutura de telecomunicacións e mobilidade.
  • Infraestrutura de servidores para a plataforma de administración electrónica.
  • Postos de traballo informatizados para a plataforma de administración electrónica.
  • Sistema de dixitalización certificada e xestión documental para a plataforma de administración electrónica.

Orzamento: 1.200.000 €

Calendario

Data prevista de inicio: Xaneiro 2018

Data prevista de finanlización: Setembro 2020

Estado de situación:

- Aprobación da selección da operación dentro da Estratexia DUSI por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de xaneiro de 2018.

- Acordo da XGL de data 28 de decembro de 2018: aprobación do expediente e apertura do procedemento de licitación de subministro e implantación dunha ampliación da infraestrutura de Servidores para a solución da administración electrónica do Concello.

- Publicación no Perfil do contratante e na Plataforma de contratación do Sector Público o día 14 de xaneiro de 2019 da Licitación do subministro e implantación dunha ampliación da infraestrutura de Servidores para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela.

http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/contratacion.php?id=1482&lg=gal