Infraestrutura TIC para Administración Electrónica e Innovación

Departamento que executa: Servizo de Informática.

Obxectivo Temático: 2 Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso ás mesmas.

Descrición da operación: A operación consiste na dotación da infraestrutura tecnolóxica necesaria para a posta en marcha da plataforma de administración electrónica e outros servizos relacionados, como é a infraestrutura de datos abertos e o portal web.

A operación materializaráse nas seguintes intervencións:

  • Portal Web Municipal.
  • Infraestrutura de telecomunicacións e mobilidade.
  • Infraestrutura de servidores para a plataforma de administración electrónica.
  • Postos de traballo informatizados para a plataforma de administración electrónica.
  • Sistema de dixitalización certificada e xestión documental para a plataforma de administración electrónica.

Orzamento: 1.200.000 € (FEDER 80% CONCELLO 20%)

Calendario

Data prevista de inicio: Xaneiro 2018

Data prevista de finanlización: Setembro 2023

Estado de situación:

- Aprobación da selección da operación dentro da Estratexia DUSI por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de xaneiro de 2018.

- Acordo da XGL de data 28 de decembro de 2018: aprobación do expediente e apertura do procedemento de licitación de subministro e implantación dunha ampliación da infraestrutura de Servidores para a solución da administración electrónica do Concello.

- Publicación no Perfil do contratante e na Plataforma de contratación do Sector Público o día 14 de xaneiro de 2019 da Licitación do subministro e implantación dunha ampliación da infraestrutura de Servidores para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela.

http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/contratacion.php?id=1482&lg=gal

- Acordo da Xunta de Goberno Local coa adxudicación do contrato de subministro e implantación dunha ampliación da infraestrutura de Servidores para a solución da administración electrónica do Concello á empresa COREMAIN SL (B15313505) por importe de 144.957,58 € con data 21 de outubro de 2019. Prazo de execusión tres meses.

- Acordo XGL con data 25 de novembro de 2019 Aprobación do expediente e apertura do procedemento de adxudicación da "Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela"

- Publicación en Perfil Contratante e na Plataforma de Contratación do Sector Público da Licitación da "Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela" con data 29 de novembro de 2019. Valor estimado do contrato: 433.665,87 €

http://www.santiagodecompostela.gal/e_santiago/contratacion.php?id=1523&...

- Acordo XGL con data 23 de marzo de 2020 Adxudicación do Contrato Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela, á empresa BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING SL (B15850647) por importe 498.135,35 €

- En xuño de 2020, foron entregados os equipamentos necesarios para a actualización do sistema de servidores necesarios para implementación da Plataforma de Administración Electrónica.  O subministro foi por parte da empresa COREMAIN SLU. 

- En decembro de 2020, foi entregado o último lote de 3, dos equipos para postos de traballo informatizados, pola empresa BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING. En total modernizáronse 350 postois de traballo. 

- Adxudicado o Contrato para a subministración da rede de telecomunicacións e mobilidade para a plataforma de administración electrónica o día 21 de febreiro de 2022 á empresa ACUNTIA, SAU, por importe de  197.681,41 €. 

- En proceso de licitación dos contratos para a subministración e implementación de 20 sistemas de alimentación ininterrumpida (PRAZO PRESENTACIÓN OFERTAS 4/01/2023) e dunha dobre barreira de seguridade (PRAZO PRESENTACIÓN OFERTAS 30/01/2023) para a solución de Administración Electrónica. 

Algunhas fotos dos equipos subministrados ata o momento: