Centro Integral para a Inserción Social de Santiago de Compostela

Departamento que executa: Programación e Proxección e Proxectos e Obras (Acción I) e Área de Acción Social (Acción II e promotora da operación).

Obxectivo Temático: 9 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Descrición da operación: A operación consiste na creación dun centro municipal que lidere, coordine, aporte estrutura e contribúa á profesionalización do sector da atención ás persoas sen fogar e a outros colectivos en situación de vulnerabilidde e con necesidades de inclusión social . O carácter público do centro é de capital importancia para facilitar as relacións entre Administracións (coordinación do sistema de saúde coa rede de atención á drogodependencia e coa rede de servizos sociais) e para favorecer o desenvolvemento de outras iniciativas máis difícilmente abarcables por parte de entidades do terceiro sector (como os censos e recollida de datos sobre a poboación sen fogar, a xestión das campañas de frío, a avaliación continuada da evolución do colectivo, os labores relacionados coa inclusión na comunidade e o acceso a recursos e servizos, etc…).

Os obxectivos perseguidos serán:

 • Mellorar a cohesión social e a calidade de vida nunha perspectiva de integración laboral e socioeconómica dos grupos destinatarios das intervencións.
 • Avanzar, no ámbito urbano, no obxectivo de reducir o número de persoas en situación de risco de exclusión.

As accións que se pretenden levar a cabo dentro da operación para contribuír aos obxectivos mencionados dando solución ás problemáticas concretas detectadas son as seguintes:

 • Articulación da organización da atención en “sinhogarismo” ao redor dun novo Centro de carácter público. Éste debe ser céntrico, de fácil acceso, integrado na comunidade, e con algún espazo verde anexo.
 • Rexeneración do entorno, o que impacta directamente no benestar da poboación e a promoción da cohesión social e territorial.

O ámbito de actuación é o entorno urbano do parque de Belvís, concretamente no edificio que actualmente acolle o Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC). Dita edificación considérase a idónea para desenvolver o programa do Centro Integral para a Inserción Social, tanto pola súa localización dentro da cidade, como a súa situación illada nun entorno verde próximo, e pola súa organización volumétrica, xa que ao estar dividido en diferentes volúmenes permite a separación en espazos funcionais e a especialización dentro da mesma.

A intervención propón así a diferenciación dentro da edificación de tres espazos funcionais:

 • Un Área de Acollida Básica
 • Un Área de atención social continuada,  dividida a súa vez en dúas Zonas:
  • Zona A, o Espazo de Servizos.
  • Zona B, o Espazo de Inclusión.

Trátase dun plan de atención integral,  revitalizando a zona coa inclusión dun novo centro que consiga, á vez, a inclusión coa comunidade.

A operación divídese en dous tipos de accións por cuestións de xestión:

Acción 1: Acondicionamento e Rehabilitación da edificación.

Esta acción pódese dividir, a súa vez, en dúas fases:

 • Fase I: consiste no acondicionamento dos volúmenes existentes xa rehabilitados para darlles un novo uso e na rehabilitación dos volúmenes nº0 y nº1 e a parte propiedade do concello do volume nº8.
 • Fase II: Rehabilitación do resto da edificación nº8, trala súa obtención por parte do Concello.

Acción 2: Posta en marcha e funcionamento do Centro, habilitando a área de atención social continuada, que inclúe:

Servizo de atención na rúa: educación na rúa, búsqueda, localización e detección de casos; información e orientación; acompañamento técnico especializado.

Servizos de atención e inclusión: Atención a necesidades básicas; Información e asesoramento; Acompañamento psicosocial especializado; Campañas de frío, calor e outras emerxencias; Programa de saúde; Programa de transformación e participación social; Programa de lecer e xestión do tempo de lecer; e Programa ocupacional e formativo.

Orzamento: 1.000.000 € (FEDER 80% CONCELLO 20%)

Calendario:

Data prevista de inicio: Xaneiro 2018

Data prevista de finalización: Decembro 2023

Estado de situación:

- Aprobación da selección da operación dentro da Estratexia DUSI por Acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de febreiro de 2018.

- Con data 31/10/2022 adxudicousde a redacción do proxecto e a dirección facultativa da obra á empresa ARQUITAV ARQUITECTOS, SLP, por un importe de 105.629,00 €. A data prevista de entrega do proxecto é xaneiro de 2023.